14 December 2016

Τι κόσμος κυκλοφορεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα...

και τι μυαλά κουβαλάει.
Ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβα!)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ


Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
Μαθηματικός - Καθηγητής ΤΕΙ
Παλαιολόγου 9 - 412 23 ΛΑΡΙΣΑ
Κιν.: 6974 31 91 31
Ἱστοσελίς: www.hellenes-markatos.gr                     

Εν Λαρίση τῆ 13/12/2016
ΠΡΟΣ 
τούς Ἐρευνητάς τῶν Θετικῶν καί Θεωρητικῶν Ἐπιστημῶν
             
Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι!  

Συνεχίζων τήν ἐνημέρωσίν σας περί τῆς ὑπερτεσσαρακονταετοῦς ἐρεύνης μου ἐπί τῆς Μαθηματικῆς Δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καί τῆς Τεχνολογίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, σᾶς ἐκθέτω τά πορίσματα -ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας- πού ἀφοροῦν εἰς τά τρία ἂλυτα προβλήματα τῆς ἐπιστήμης, (1) τήν προέλευσιν τῆς Ἀνθρωπότητος, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.            
       
       Μετά τιμῆς
   Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος
      Καθηγητής ΤΕΙ

   Η Λεξαριθμική θεωρία, διά τῆς ἀξιωματικῆς δομῆς της, δίδει λύσεις  εἰς τά τρία θρυλικά, καί συγχρόνως μυστηριώδη προβλήματα – θά ἠδύνατο νά λεχθῆ -  πού ἀπασχολοῦν τήν ἐπιστήμην, (1) τἠν προέλευσιν τοῦ Ἀνθρώπου, (2) τήν προέλευσιν τῆς σελήνης καί (3) τόν μύθον ἢ τἠν ἱστορίαν τῆς Ἀτλαντίδος.
   Διά τό (1) ἀποφαίνονται κατηγορηματικῶς αἱ ἀνακαλυφθεῖσαι σχέσεις, (α) «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΣΑΣΩΝ»: (ΑΜΙΓΗΣ) / (ΗΈΛΛΗΝ) 262 /131= 2, (ΑΜΙΓΗΣ) / (Η ΈΛΛΗΝ) = 262 /131= 2  καί (β) ἡ «ΣΧΕΣΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ: (Ο ΜΙΓΑΣ) = ΈΛΛΗΝΑΣ = 324, αἱ ὁποῖαι δίδουν τούς ὁρισμούς τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ» καί «Η ΈΛΛΗΝ» (ἀρχαιοελληνικαί μορφαί) καί τῆς ἐννοίας «ΈΛΛΗΝΑΣΣ» (νεοελληνική μορφή): αἱ ἒννοιαι ἡ «ΑΜΙΓΗΣ», ὁ «ΑΜΙΓΗΣ»  (ἂνευ ἀναμίξεως μετ’ ἂλλων γενῶν) καί (Ο ΜΙΓΑΣ) (μετ’ ἀναμίξως μετ’ ἂλλων γενῶν) ἐκκινοῦν ἐκ τῶν ἐννοιῶν «ΗΈΛΛΗΝ», «ἡ ΈΛΛΗΝ» καί «ἛΛΛΗΝΑΣ» καί ἐπιστρέφουν εἰς αὐτάς ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον. Ἐξ αὐτῶν, ἡ μέν πρώτη ὁδηγεῖ εἰς τούς οὐρανίους ἀμιγεῖς  Ἓλληνας θεούς, αἱ δέ δεύτεραι εἰς τούς γηίνους μιγεῖς Ἓλληνας ἡμιθέους.
   Πόρισμα 1ον: Οἱ Ἓλληνες οὐράνιοι θεοί, ἀναμιχθέντες μετά τῶν ἀνθρωποειδῶν τῆς γῆς (Νεάντερταλ;), ἐδημιούργησαν τούς ἡμιθέους γηίνους Ἓλληνας, καί αὐτοί μέ την σειράν των διεμόρφωσαν  βαθμιαίως τήν Ἀνθρωπότητα.
   Διά τό (2), ἡ διαμόρφωσίς του ἐκκινᾶ ἐκ τῆς περιβοήτου φράσεως τοῦ Ἀριστοτέλους «Ἀρκάδες Προσέλληνοι» (οἱ Ἀρκάδες ὑπῆρχον πρίν τήν ἒλευσιν τῆς σελήνης), ὃπου οἱ Σελῆνοι (τό ἀπομένον ὂνομα μετά τήν ἀφαίρεσιν τῆς προθέσεως «προ») πρέπει νά ταυτισθοῦν μέ τούς ούρανίους Ἓλληνας θεούς: Τό «Σελῆνοι» εἶναι συνώνυμον τοῦ «Σεληναῖοι», τό ὁποῖον ὁμως εὑρίσκεται εἰς «ΣΧΕΣΙΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΛΟΓΟΥ Φ» (ἢ Χρυςῆς Τομῆς Φ) μετά τοῦ ὀνόματος «Ἀνθρωπότης»: [Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ, ΣΕΛΗΝΑΙΟΙ] à1626/384 =ΦΦΦ =Φ3
   (οἱ δύο ἒννοιαι εἶναι ὃμοιαι μορφαί, ἀνήκουν εἰς τήν αὐτήν διαλεκτικήν μεταβολήν).  
   Σημείωσις: Τό ὃτι ἡ σελήνη καί οϊ Σελῆνοι κινοῦνται ἀμφιδρόμως (πηγαινοέρχονται - ἂνοδος καί κάθοδος) συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὃτι τό ὂνομα (μετά τοῦ άρθρου του - ΟΙ ΣΕΛΗΝΟΙ) ἀνήκει εἰς τήν ἰσόψηφον ὀμάδα 453, τῆς ὁποίας τά ὂντα διαγράφουν ἀμφιδρόμους κινήσεις.
   Πόρισμα 2ον: Οἱ δημιουργοί τῆς Ἀνθρωπότητος συνδέονται μετά τῆς σελήνης κατά μεταφυσικόν τρόπον (;).
   Διά τό (3), αἱ «ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΑΣΩΝ»: (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ) / (Η ΔΟΥΛΕΙΑ) = 1056/528 =2, (Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ) / (Η ΘΑΛΑΣΣΑ) = 900/450 =2, καί (ΠΕΝΤΑΔΙΚΟΣ) / (ΕΞΑΔΙΚΟΣ) = 740/370 = 2 δέν ἀφήνουν οὐδέν περιθώριον  μή ἀποδοχῆς τῶν ἐξαγομένων πορισμάτων:
(4) Κάθε ἐπανάστασις ἐκκινᾶ ἐκ τῆς δουλείας καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτήν.
(5) Ἡ Ἀτλαντίς ἐκκινᾶ ἐκ τῆς θαλάσσης καί ἐπιστρέφει εἰς αυτήν ὑπό διάφορον μορφήν, ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον.   
(6) Ὃ, τι συνίσταται εκ πέντε ἐκκινᾶ ἐκ τοῦ ὃ,τι συνίσταται ἐξ ἓξ καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτό.       
   Τάς (4) καί (5) σχέσεις διαπασῶν θά ἠδύνατο κανείς ὁριακῶς νά ἀμφισβητήση, ἀλλά τήν (6) εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν, διότι ἡ σχέσις αὐτή ἀποδεικνύεται καί μαθηματικῶς: Τό ἰσόπλευρον τρίγωνον (ἑξαδικός - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν ἑξάγωνον), ἐφαρμόζοντες τήν ἀκολουθίαν τῶν προσεγγιστικῶν γνωμόνων καθ  Ἣρωνα – Μαρκᾶτον, μετατρέπεται σταδιακῶς εἰς χρυσόν τρίγωνον (πενταδικός - γωνίαι 72, 72, 36 μοιρῶν – συνδέεται μέ τήν χρυσήν τομήν Φ - ἐκπροσωποῦν τό κανονικόν πεντάγωνον) [βλέπε: την πλήρη ἀποδεικτικήν διαδικασίαν, 2ον συνημμένον].
   Πόρισμα 3ον: Φαίνεται ὃτι αἱ ἀνακαταδύσεις τῆς Ἀτλαντίδος συνδέονται μετά τῶν ἀνόδων (ἀναχωρήσεις τῆς σελήνης) καί καθόδων (ἀφίξεις, ἐλεύσεις) τῆς σελήνης, κατά συγχρονισμόν.  Ἐκτιμῶ δέ ὃτι εἰς τό χρονικόν διάστημα τῶν 75 000 χιλιάδων ἐτῶν π.Χ., περίπου, ἀπό σήμερον, ἡ Ἀτλαντίς ἒχει διαγράψει ἓνα καί ἣμισυ κύκλους καί ὑπολείπεται ἡ συμπλήρωσίς του: 
   1ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἂφιξις, ἒλευσις) τῆς σελήνης, μέ βαθμιαίαν κατάδυσιν τῆς προὑπαρχούσης Ἀτλαντίδος εἰς τά ἒγκατα τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ, καί δημιουργία τῆς Ἀνθρωπότητος.
   1ος κύκλος: Ἂνοδος  (ἀναχώρησις) τῆς Σελήνης καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος.
   2ος ἡμίκυκλος: Κάθοδος (ἒλευσις, ἂφιξις) τῆς σελήνης (Προσέληνοι Ἀρκάδες) καί κατάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος (Πλάτων΅Τίμαιος καί Κριτίας).
   2ος κύκλος:  Ἂνοδος (ἀναχώρησις) τῆς Ἀτλαντίδος καί ἀνάδυσις τῆς Ἀτλαντίδος ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ! 


05 July 2016

Μπαρουφολογία I

του Χρήστου Ράπτη, iefimerida, 5/7/2016
Αν ήταν απλά ένας κοινός τσαρλατάνος που μεταμφιέστηκε σε οικονομολόγο (και υπουργό Οικονομικών), θα είχε πλάκα να τον ποτίζουμε ρακές και να τον βάζουμε να μας εξηγεί στις ταβέρνες πώς θα άλλαζε την Ευρώπη και τον κόσμο.


Αν ήταν απλά ένα ψώνιο, κάτι σαν τον Δελαπατρίδη που παριστάνει τον λόγιο σε κάτι (άφραγκα και ξιπασμένα) αστικά σαλόνια, θα ήταν και πάλι χαριτωμένος -το πολύ πολύ να τον στέλναμε σε κάνα διαγωνισμό bodybuilding για να νιώσει έστω και λίγο την αντρική βαρβατίλα.
Ο άνθρωπος όμως είναι βαριά κυνικός, βαριά ανεύθυνος που ρήμαξε τη χώρα ετοιμάζοντας εκτροπές που λίγο έλειψε να μας οδηγήσουν σε τραγωδία.
Για τον λόγο αυτό η μελλοντική πλειοψηφία οφείλει να τον παραπέμψει στο Ειδικό Δικαστήριο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Για να μην υπάρξουν στο μέλλον άλλοι Μπαρουφάκηδες που θα θελήσουν να παίξουν με την υπόσταση και την ίδια την ύπαρξη ενός ολόκληρου έθνους.

του Θάνου Οικονομόπουλου, iefimerida, 5/7/2016
Ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι όλη αυτή την.. ταραχή που ξέσπασε με τις αποκαλύψεις του Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε, για τις εγκληματικές κινήσεις και μεθοδεύσεις Βαρουφάκη έναν ακριβώς χρόνο πριν.
Τι το καινούργιο, που δεν ξέραμε ήδη, αποκαλύπτει ο Αμερικανός σύμβουλος του πρώην παλιάτσου-υπουργού; Δεν είναι γνωστές οι παρασκηνιακές προετοιμασίες για... κατάληψη του Νομισματοκοπείου, σύλληψης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και εθνικοποίηση του ιδρύματος, για επιστράτευση των δημοσίων υπαλλήλων, για πληρωμή μισθών και συντάξεων, μετά την επιστροφή στην δραχμή, με υποσχετικές;
Και τι... όψιμη πρεμούρα έχει πέσει για παραπομπή του εγωπαθούς καραγκιόζη στο Ειδικό Δικαστήριο; Σύμφωνοι, βαρύνεται με εγκλήματα κατά της χώρας, όσο... “χαριτωμένα” και με κραυγές “ουάου!” κι' αν τα διέπραττε. Και του αξίζει κάποια τιμωρία- αν υποτεθεί ότι οι “εξεταστικές” και τα “εδικά δικαστήρια” καταλήγουν ποτέ σε τιμωρίες...
Αλλά, μια στιγμή: όλη αυτή η μυστική συνωμοσία, το περιβόητο “Plan X”, του Βαρουφάκη με συμμετοχή υπουργών και κυβερνητικών συμβούλων δεν προετοιμαζόταν; Το περιβόητο “ο στρατός εγγυάται την σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας ...” που εκστόμισε δημοσίως ο Καμμένος εκείνη την κολασμένη περίοδο, ένα χρόνο πριν, του... ξέφυγε σαν από χαζό παιδί χαρά γεμάτο; Και επιτέλους, κάποιος Αλέξης Τσίπρας ... που βρισκόταν και τι δουλειά έκανε πέρσι τέτοιες μέρες; Δεν ήξερε τίποτε για τα εξυφαινόμενα, δεν είχε πάρει πρέφα τι προετοίμαζαν υπουργοί του;
Και τότε γιατί ο Βαρουφάκης δημοσίως και επισήμως τον έχει κατηγορήσει ότι “ήταν απολύτως ενήμερos και είχε δώσει την έγκρισή του για την υλοποίηση του Plan X!”, σπεύδοντας, μάλιστα, να τον προειδοποιήσει σαφώς και σε στιλ... μαφίας, ότι “αν πέσει αυτός, θα πάρει κι' εκείνον μαζί του...”, χωρίς το Μέγαρο Μαξίμου να τολμήσει να βγει και να τον αποκαλέσει κοινό συκοφάντη;
Ο Βαρουφάκης, ο όποιος Βαρουφάκης, δεν θα μπορούσε ποτέ να παρασύρει μόνος του μια ολόκληρη χώρα στην άβυσσο. Κι' αν το αποτολμούσε, θα τον είχαν σταματήσει εγκαίρως. Υπήρξε γενικό σχέδιο “ηρωικής εξόδου” της χώρας από την Ευρώπη και...όραμα λατινοαμερικανοποίησής της. Το κατάπτυστο “δημοψήφισμα”, σε ποια βάση και με ποια “ιδεολογική” υποστήριξη έγινε; Και είναι πάλι τρελός ο Βαρουφάκης, που δηλώνει ότι “εκείνο το βράδυ, πήγα στο Μαξίμου χαρούμενος και αισιόδοξος, γιατί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν αυτό που περιμέναμε, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μα, αλλά διαπίστωσα ένα κλίμα μεταστροφής και δυσφορίας...”;
Αυτή η μεταστροφή και η αναγκαστική προσγείωση του κ. Τσίπρα στην πραγματικότητα, προφανώς έγινε κατόπιν συμβουλευτικής μεσολαβήσεως. Από έξω, ή ίσως και από μέσα. Κάποιος θα του είπε την κρίσιμη ώρα... “του μεγάλου ναι και του μεγάλου όχι”, ότι όχι μόνο θα βούλιαζε την Ελλάδα, όχι μόνο θα κινδύνευε να διωχθεί επί εσχάτη προδοσία, αλλά θα έβαζε ταφόπετρα για τα καλά για την αριστερά στην Ελλάδα. Ίσως αυτό το τελευταίο, στο ιδεοληπτικό κεφάλι του, να μέτρησε περισσότερο. Ιδίως αν η προειδοποίηση προήλθε από κάποιον παλιό πολιτικό του αντίπαλο, τον οποίο θαύμαζε, εκτιμούσε και διατηρούσε (και διατηρεί...) καλές σχέσεις...
Το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν είναι αν ο Βαρουφάκης, αν ακόμη και ο ίδιος ο Τσίπρας παραπεμφθούν και τιμωρηθούν από ένα Ειδικό Δικαστήριο. Είναι το γεγονός ότι αυτός ο ιδεοληπτικός εσμός που μας κυβερνάει, δεν πήρε το μάθημά του από τα τόσα παθήματα, ούτε έχει αλλάξει μυαλά. Συνεχίζει να λέει ψέμματα στους μέσα και στους έξω, να πιστεύει ότι μπορεί άλλα να λέει και άλλα να κάνει, να αποτελειώνει την (όση της άφησε...) αξιοπιστία της χώρας- το παράδειγμα της γελοίας κουτοπονηριάς Δρίτσα με την συμφωνία με την Cosco, είναι κάτι περισσότερο από ενδεικτικό. Δεν μπορούν ν' αλλάξουν, απλώς επειδή... δεν θέλουν. Κι' αυτό, είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα...
Παραμένουν (και το απολαμβάνουν!) αμετανόητοι ιδεοληπτικοί, ονειρεύονται έναν “άλλο κόσμο”, σημαία τους είναι το όραμα του... τρίτου γύρου του Εμφύλιου! Άπαξ και βρέθηκαν στην εξουσία θα κάνουν τα πάντα (και κωλοτούμπες, και πολιτικές απάτες, και σχέδια καθεστωτικής παγίωσης τους) για να μην την χάσουν. Και δεν το κρύβουν. Για όσους τυχόν αμφιβάλλουν, ας μελετήσουν τα μέτρα ελέγχου των ΜΜΕ που υλοποιούν, τις σκέψεις τους για τον εκλογικό νόμο, την συνταγματική αναθεώρηση “από τον λαό” που μεθοδεύουν...
Καλά ξεμπερδέματα!